Bác Sĩ Nha Khoa
Trần Thị Thúy Liễu

VĂN PHÒNG
995 Dufferin Street, Toronto Ontario M6H 4B2 Canada

Tel. (416) 538-0758
Fax. (416) 588-2181


drlieutran@yahoo.com

PHÒNG MẠCH NHA-KHOA
Bác Sĩ
Trần Thị Thúy Liễu
Dr. Lieu Tran's Dental Office

Nha Khoa Tổng Quát Gia Ðình - General Family Dentistry
Chữa Trị & Phòng Ngừa Cho Treœ Em - Dental Care & Preventive for Children
Làm Răng Giaœ Các Loại - Full & Partial Dentures
Nha Khoa Thẩm Mỹ & Chỉnh Nha - Cosmetic & Orthodontic Dentistry

CHỈ DẪN NHA KHOA - DENTAL INSTRUCTIONS

[ Vệ Sinh Trong Miệng - Dental Care ] [ Sau Khi Nhổ Răng - After Surgery ]
[ Răng Bị Tê - Tooth Sensitivity ] [ Cách Giữ Gìn Răng Giaœ - Denture Care ]
[ Nha Khoa Khẩn Cấp Cho Các Em - Dental Emergency For Children ]

TÀI LIỆU CỦA CDA
(Canadian Dental Association)
Thanh Hoàng chuyển ngữ

TÀI LIỆU CỦA ODA
(Ontario Dental Association)

- Brushing - Chải Răng
- Good Food, Healthy Teeth - Thực Phẩm Bổ Dưỡng, Hàm Răng Khỏe Mạnh
- Dental Development - Tiến Trình Mọc Răng và Phát Triển
-
Emergency Dental Information - Những điều cần biết trong trường hợp khẩn cấp về răng
- First Teeth - Răng Sữa
-
Five-Point Prevention Plan - Kế Hoạch Phòng Ngừa 5 Ðiểm
-
Flossing - Kéo chỉ
-
How often should you see your dentist? Bao lâu nên đi nha sĩ một lần?
-
CDA Facts - Mouthguards - Nha giáp: dụng cụ bảo bọc cho răng
-
Nutrition - Dinh Dưỡng
-
Patient Charter of Rights - Bản Tuyên Ngôn Quyền Bệnh Nhân
-
Quick Tips - Mẹo Vặt
-
Root Canal Treatment - Lấy Tủy  Răng
- Who's Who in the Dental Office
- Dental Amalgam FAQs
- BRIDGES/IMPLANTS
- BRUSHING
- CROWNS/CAPS
-
Dental Amalgam - Questions & Answers
-
What's your Dental IQ?
Cut your teeth on this dental health quiz!
- Baby's First Teeth FAQs
- FLOSSING
- Fluorosis FAQs
- Gum Disease FAQs
- GUMS
-
Preventative Dentistry In The 90s - How To Make Your Smile Last

- DENTAL NUTRITION
- A Healthy Diet for a Healthy Smile
- Periodontal Disease
- ROOT CANAL TREATMENTS
- SEALANTS
- TOOTH WHITENING
- Top Ten Tips for a Healthy Smile
- VENEERS

PHÒNG MẠCH - DENTAL OFFICE

[ Bác Sĩ - Doctor Dentist ] [ Nhân Viên - Dental Assisstants ]
[ Ðịa Ðiểm - Location ] [ Giờ Làm Việc - Office Hours ]